Reklamační řád

Reklamační řád společnosti PESMENPOL s r. o. pro kupní smlouvy uzavřené na dálku

Tento reklamační řád zajišťuje podmínky odpovědnosti za vady prodaného zboží a jejich uplatnění si kupujícím ve smyslu zákona č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník v platném znění a zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele v platném znění v internetovém obchodě www.pesmenpol.cz (dále jen prodávající).

1. Obecná ustanovení

Reklamační řád je dokument vymezující základní záruční podmínky a pravidla pro reklamace zboží, vymezuje vztahy a pravidla pro záruční a případně pozáruční opravy zboží.

Reklamační řád respektuje platné zákony České republiky a to:
Zákon č. 102/2014 o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku
Zákon č. 250/2007 o ochraně spotřebitele
Zákon č. 22/2004 o elektronickém obchodu
Občanský zákoník

Reklamační řád tvoří součást obchodních podmínek. Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující potvrzuje, že byl s obchodními podmínkami a reklamačním řádem seznámen a porozuměl všem jeho ustanovením.

2. Kontrola zboží při převzetí

Kupující je povinen zkontrolovat kompletnost a bezchybný stav výrobku ihned po doručení. Dodatečné reklamace na množství nebo druh zboží nebudou uznány.

V případě, že zásilka doručena poštou nebo kurýrem není kompletní, informujte o tom okamžitě dopravce a kontaktujte nás prosím ihned telefonicky na našem telefonním čísle +421 51 7721 083 nebo e-mailem na adrese obchod@pesmenpol.cz.

3. Záruční doba a záruční podmínky

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím nebo jím pověřenou osobou a platí 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o čas, který byl výrobek v opravě, na základě přiložených dokladů o předchozí opravě (reklamaci).

Zjištěná závada má být oznámena prodávajícímu a nároky vyplývající ze závady zboží uplatněné do konce této záruční doby. Uplynutím záruční doby zaniká právo na uplatnění reklamace.

Zákazník je povinen řídit se pokyny a doporučeními výrobce na používání daného výrobku.

Pro uplatnění případné záruční opravy je zákazník povinen uchovat si záruční list přímo od výrobce, resp. oficiálního distributora, pokud je přibalen ke zboží. Pokud není přibalen originál záruční list, pak ho nahrazuje faktura, která je zasílána spolu s výrobkem.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, násilnou manipulací, neodborným otevíráním, neodborným zásahem do mechanismů zařízení.

Stejně nebude záruka uznána v případě mechanického poškození vinou kupujícího, poškozením způsobeným nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, působením cizích látek (voda, chemikálie atd.), Či poškozením způsobeným vyšší mocí.

Prodávající neodpovídá za vady zboží, na které byl kupující v době koupě zboží upozorněn a převzetí zboží neodmítl. Pokud jde o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím.

U zboží prodávaném za nižší cenu se záruka nevztahuje na závady, pro které byla nižší cena sjednána.

4. Zasílání zboží na reklamaci a jeho stahování

Kupující doručí prodávajícímu zboží na reklamaci v takovém balení, aby nedošlo k poškození během přepravy. Reklamované nebo vrácené zboží doporučujeme kupujícímu v případě zasílání přepravcem zasílat jako pojištěnou a doporučenou zásilku.

Zboží určené k reklamaci je třeba doručit na adresu:

PESMENPOL s.r.o.
Oldřichovice 738
739 61 Třinec
Česká republika
IČO: 029 26 008

V místě určeném pro zasílání reklamaci zboží je prodávající povinen podle všeobecných obchodních podmínek zajistit přítomnost osoby pověřené vyřizovat a přijímat reklamace v souladu s ust. § 18 odst. 3 Zákona.

5. Uplatnění a řešení reklamace v záruční době

a) Prodávající v den přijetí reklamace vystaví kupujícímu doklad o přijetí reklamace zboží, ve kterém dostatečně označí kupujícího, zboží i vady zboží v souladu s ustanovením § 18 odst. 8 Zákona o ochraně spotřebitele. Po vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího formou elektronické pošty a zároveň kupujícímu doručí e-mailem nebo doporučenou poštou písemný doklad o vyřízení reklamace (reklamační protokol) nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

b) Reklamační řízení začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:
- doručení reklamovaného zboží
- oznámení o uplatnění reklamace
- kopie dokladu o nákupu - faktura (kopie)

c) Prodávající je povinen na základě rozhodnutí kupujícího o tom, které z práv ze záruky uplatňuje, určit způsob vyřízení reklamace ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace a následně reklamaci vyřídit ve lhůtě, která nesmí být delší než 30 dní od uplatnění reklamace.

d) Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
- předáním opraveného zboží,
- výměnou zboží,
- vrácením kupní ceny zboží,
- vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží,
- odůvodněným zamítnutím reklamace zboží.

e) V případě reklamace uplatněné do 12 měsíců od koupě výrobku, prodávající může vyřídit reklamaci zamítnutím pouze na základě odborného posouzení. Pokud prodávající zamítne reklamaci uplatněnou po 12 měsících od koupě výrobku, prodávající je povinen informovat kupujícího o tom, komu lze zaslat výrobek na odborné posouzení. Odborným posouzením se pro účely vyřízení reklamací rozumí o. i. i stanovisko autorizované osoby (soudní znalec registrovaný v daném oboru) nebo osoby určené výrobcem k provádění záručních oprav.

f) O výsledku řešení reklamace bude kupující před uplynutím 30 denní lhůty informován e-mailem i doporučeným dopisem a reklamační řízení ukončeno.

g) Po uplynutí této lhůty má zákazník stejná práva, jakoby šlo o vadu, kterou nelze odstranit. Kupující má právo od smlouvy odstoupit.

6. Odstranění závady

Během záruční doby zajistí prodávající prostřednictvím autorizovaného servisního střediska odstranění závady.

Prodávající může vždy namísto odstranění vady po dohodě s Kupujícím vyměnit vadnou věc za bez závady, pokud to Kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

V případě, že se jedná o starší produkt, který není již na trhu dostupný, reklamace bude vyřízena adekvátní náhradou, nebo bude vystaven dobropis ve výši původní ceny výrobku, dle dohody s Kupujícím

V případě, že kupující požádá o odstranění závady způsobené vlastním zaviněním poškozeného výrobku, nejedná se o záruční reklamaci, ale o "placenou opravu" mimo záručních podmínek. O výši nákladů na opravu bude zákazník předem informován e-mailovou zprávou.

7. Závěrečná ustanovení

a) Tento reklamační řád jako součást obchodních podmínek platí ve znění, které je uvedeno na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

b) Zaškrtnutím políčka před odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek v platném znění v den odeslání objednávky.

c) Provozovatel internetového obchodu www.pesmenpol.cz, si vyhrazuje právo na změnu reklamačních podmínek bez předchozího upozornění.

Tento reklamační řád je platný od 01.10.2022.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Sledujte nás na Facebooku

Najděte nás na Mapě