Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti PESMENPOL spol. s r. o. pro kupní smlouvy uzavírané na dálku elektronicky, platné v elektronickém internetovém obchodě www.pesmenpol.cz

I. Obecná ustanovení a definice

a) Všeobecné obchodní podmínky (dále jen podmínky) se vztahují na obchodní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím:

PESMENPOL s r. o.
se sídlem: Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, Česká republika
IČO: 029 26 008,

(dále jen "společnost PESMENPOL" nebo "PESMENPOL" nebo "prodávající") při uzavírání kupních smluv prostřednictvím internetu, které budou uzavřeny přes elektronickým obchodní systému ěním na webovém sídle www.pesmenpol.sk (dále jen obchod).

b) E-Shop / obchod je elektronický internetový obchod společnosti PESMENPOL umístěn na webovém sídle www.pesmenpol.cz, který umožňuje nakupování zboží z aktuální nabídky zboží nabízených společností PESMENPOL na uvedeném webovém sídle.

c) Kupujícím se rozumí fyzická osoba spotřebitel nebo podnikatel (který je podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 obchodního zákoníku), který po vlastní autorizaci odeslal elektronickou objednávku zpracovanou systémem obchodu.

d) Oprávněnou osobou je osoba, odlišná od kupujícího, uvedená v závazné objednávce jako osoba, které má být objednané zboží předáno. Uvedení jména oprávněné osoby v objednávkovém formuláři se považuje za její zmocnění k převzetí objednaného zboží.

c) Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, který obsahuje osobní informace o kupujícím, příp. oprávněné osoby, označení objednaného zboží, kupní cenu objednaného zboží včetně DPH, místo dodání, způsob doručení (přepravy) zboží a cenu za doručení (přepravu) zboží do místa dodání, seznamu objednaného zboží z nabídky obchodu a celkové ceně objednávky, který je zpracován systémem obchodu.

d) Obchodní podmínky blíže upravují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele a kupujícího ve svém aktuálním znění a tvoří nedílnou součást kupní smlouvy.

e) Obchodní e reklamační podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou zvláštní písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odlišné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení zvláštní písemné kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

f) Aktuální nabídka zboží. Aktuální nabídka zboží je nabídka zboží zveřejněna na webovém sídle www.pesmenpol.cz , která obsahuje zejména textové označení zboží a informaci o aktuální ceně. Změny aktuální nabídky zboží (včetně cenových změn) jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění na internetové stránce www.pesmenpol.cz na kupní smlouvy uzavřené před příslušnou změnou aktuální nabídky zboží se tato změna nevztahuje.


II. Povinnosti provozovatele

a) Provozovatel se zavazuje, že kupujícímu dodá správný druh a množství zboží v kupní ceně a za platebních podmínek obchodu platných v den odeslání elektronické objednávky,

b) Provozovatel spolu se zbožím dodá kupujícímu všechny náležité doklady, které se ke zboží vztahují: fakturu (daňový doklad), příp. záruční list (pokud jej výrobce poskytuje).

c) Provozovatel nenese zodpovědnost:
- za opožděné dodání, případně poškození objednaného zboží zaviněné přepravcem během přepravy kupujícímu
- za případné nedodání zboží, ke kterému došlo vinou výrobce (dodavatele) v důsledku jakéhokoliv omezení, případně zrušení distribučních práv nebo jiných nepředvídatelných překážek.


III. Povinnosti kupujícího

a) Kupující se zavazuje objednané zboží řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů a v případě jakýchkoliv závad nebo poškození zásilky, tuto informaci neprodleně oznámit přepravci a provozovateli.

b) Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny a následným převzetím objednaného zboží od přepravce.


IV. Objednávka, uzavření smlouvy, stornování objednávky

a) Podmínkou platnosti elektronické objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech údajů a náležitostí požadovaných elektronickým systémem při registraci kupujícího, nebo při realizaci (odeslání) objednávky.

b) Všechny přijaté elektronické objednávky jsou považovány za návrh kupní smlouvy a jsou považovány za závazné pro obě zúčastněné strany.

c) Kupující může zadat objednávku následujícími způsoby:
c1) v e-shopu v sekci Produkty si kupující vybere zboží, klikne myší na ikonu "Přidat do košíku". Zboží se vloží do nákupního košíku. Pak se může rozhodnout, zda chce nákup uzavřít nebo pokračovat v nakupování. Po vyplnění fakturačních údajů a závazném potvrzení objednávky dostane zpětné potvrzení o přijetí objednávky spolu se zálohovou fakturou a sumarizací objednaného zboží na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl;
c2) zboží si může kupující objednat i e-mailovou zprávou zaslanou na adresu obchod@pesmenpol.cz. Ve zprávě kupující uvede název a kód zboží, objednávané množství, kontaktní údaje a doručovací adresu. Odesláním objednávky formou e-mailové zprávy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a akceptuje je.

d) Při objednávce s hodnoutou méně než 10 € / 266,41 CZK s DPH si prodávající vyhrazuje právo odmítnout návrh na uzavření smlouvy.

e) Přijetí objednávky provozovatelem bude potvrzeno e-mailem s označením "Přijetí objednávky", na adresu udanou zákazníkem při registraci. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.

f) Provozovatel je oprávněn v závislosti na charakteru obchodu (množství, cena, náklady na přepravu, vzdálenost a pod.), Požádat kupujícího o potvrzení objednávky důvěryhodným způsobem, např. telefonicky nebo písemně. V případě, že ověření není úspěšné, provozovatel považuje objednávku za neplatnou.

g) Kupující je oprávněn stornovat elektronickou objednávku bez udání důvodu před expedicí zboží a to prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonicky. V případě zrušení objednávky nejsou kupujícímu účtovány žádné poplatky související se stornem jeho objednávky.

V případě, že kupující uhradil objednávku platbou předem, provozovatel vrátí kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část ve lhůtě 7 dní bezhotovostním převodem na účet kupujícího určený kupujícím.

Objednávku nelze stornovat u produktů vyráběných nebo objednaných přímo pro kupujícího, pokud již objednávka byla odsouhlasena, potvrzena kupujícím a zadaná výrobci.

h) K uzavření kupní smlouvy dochází telefonickým nebo e-mailovým akceptováním objednávky kupujícího ze strany provozovatele. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

i) Objednávkou kupující také:
- prohlašuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které upravují právní vztah vznikající uzavřením Kupní mezi kupujícím a prodávajícím, a plně se všeobecnými obchodními podmínkami souhlasí,
- prohlašuje, že byl poučen o možnosti odstoupit od smlouvy,
- uděluje bezvýhradný souhlas se zpracováním a použitím svých osobních údajů v souladu se zákonem č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů ao změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů pro interní účely společnosti PESMENPOL, av případě, že objednatel uvádí údaje třetí osoby oprávněné převzít zboží, že tak činí pouze s jejím souhlasem a dotyčná osoba je seznámena s postupy, právy a povinnostmi v těchto VOP,
- prohlašuje, že všechny jím uvedené údaje jsou pravdivé.


V. Odstoupení od smlouvy

a) Kupující - spotřebitel (který není podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 obchodního zákoníku) může bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od uzavření smlouvy, nebo převzetí zboží ve smyslu § 7, odst. 1 zákona č. 102/2014 CFU, pokud nejde o prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího a určeného speciálně pro jednoho kupujícího, nebo zboží, které ohledem na jeho vlastnosti nelze vrátit.

b) Prodávající doporučuje Kupujícímu pro splnění povinnosti pro Odstoupení od smlouvy oznámit potřebné náležitosti Prodávajícímu vyplněním a odesláním elektronického formuláře odstoupení od smlouvy přímo ze stránek internetového obchodu www.pesmenpol.cz, nebo vytištěním z formátu PDF a zasláním Prodávajícímu - Odstoupení spotřebitele od smlouvy. O přijetí a akceptování odstoupení od smlouvy bude kupující vyrozuměn e-mailem ze strany Prodávajícího neprodleně, nejpozději však do 24 hodin od obdržení ohlášení. V odvolání objednávky jakož i odstoupení od smlouvy kupující je povinen uvést jméno a příjmení, resp. název právnické osoby, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného zboží a důvod odvolání. Pro zachování právní jistoty a prokazatelnost odvolání objednávky, resp. odstoupení od smlouvy je kupující povinen odvolání objednávky, resp. odstoupení od smlouvy zaslat prodávajícímu písemně na adresu Železničiarska 16, Prešov 080 01, nebo prostřednictvím elektronické pošty na adresu obchod@pesmenpol.cz.

c) Kupující - spotřebitel doručí zboží a originální doklad o koupi pokud možno v původním balení, bez poškození a závad na adresu provozovatele: PESMENPOL s r.o. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

d) Kupující - spotřebitel má právo ve lhůtě 14 dnů zboží rozbalit a odzkoušet obdobným způsobem jako je obvyklé při nákupu v klasickém "kamenném" obchodě. Odzkoušet však neznamená začít zboží používat a následně jej vrátit prodávajícímu.

e) Jakákoliv změna objednávky po uzavření Kupní smlouvy je návrhem na změnu obsahu Kupní smlouvy a je možná pouze po vzájemné dohodě kupujícího a prodávajícího. Návrh na změnu obsahu Kupní smlouvy není prodávající povinen přijmout.

f) V případě, že kupující Odstoupí od smlouvy a doručí provozovateli zboží, které není používán, nachází se v původním obalu a není poškozený nebo neúplný, vrátí provozovatel kupujícímu již zaplacenou kupní cenu zboží nebo její část ve lhůtě do 14 dnů ode dne obdržení oznámení odstoupení od smlouvy cenu zaplacenou za zboží nebo za službu nebo zálohu, který spotřebitel uhradil za zboží nebo za službu včetně nákladů, které spotřebitel vynaložil v souvislosti s objednáním zboží nebo služby, bezhotovostním převodem na účet určený kupujícím nebo poštovní poukázkou, pokud se spolu nedohodnou jinak. V případě odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího do expedice zboží, prodávající neúčtuje žádné penále ani jiné poplatky.

g) V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží se sníženou hodnotou, který je používán, poškozený nebo neúplný, uhradí kupující prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu.

h) Provozovatel je oprávněn stornovat objednávku a odstoupit od smlouvy:
- pokud objednávku není možné závazně potvrdit (špatně uvedené telefonní číslo nebo email, kupující neodpovídá na emaily, nezvedá telefon, atd.),
-
objednané zboží již není možné pořídit (zboží se již nevyrábí nebo nedodává) a provozovatel se nedohodne s kupujícím na náhradním plnění,
- pokud je důvodné podezření, že jde o snahu kupujícího zavádět provozovatele uvedením falešných, klamavých nebo nesprávných údajů.
- pokud má podezření, že jde o poškozování provozovatele ze strany kupujícího, a to zejména úmyslným bezdůvodným a nesdělení nepreberaním zásilek, jakož i jiných důvodů, které zapříčinily z neplnění závazků ze strany kupujícího provozovateli jakoukoliv finanční škodu.

O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem a v případě úhrady kupní ceny nebo její části předem mu budou finanční prostředky vráceny do 7 dnů na jím určený účet, pokud se s prodávajícím nedohodne jinak.

i) Po odstoupení od smlouvy je prodávající povinen:
- převzít zboží zpět od kupujícího, přičemž kupující je povinen zaslat zboží na adresu: Oldřichovice 738, 739 61 Třinec, Česká republika. Kupující je povinen zboží zaslat prodávajícímu jako balík doporučenou zásilkou - náklady na vrácení zboží nese kupující. V případě, že kupující zboží pošle prodávajícímu na dobírku, prodávající není povinen zboží převzít - náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující je povinen do balíku přiložit kopii daňového dokladu, který mu byl poslán se zbožím a kopii ústřižku od doručovatele.
- vrátit kupujícímu nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy kupní cenu zaplacenou za zboží.

j) Prodávající si vyhrazuje právo zadržet vrácení kupní ceny až do momentu vrácení zboží. V případě vrácení poškozeného zboží, prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu sníženou o náhradu škody způsobené na zboží. Pohledávka prodávajícího na náhradu škody zanikne započtením oproti pohledávce kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupní cenu, resp. její zbytek po snížení o náhradu škody vrátí prodávající kupujícímu bankovním převodem na jím určený účet, pokud se s kupujícím nedohodneme jinak.

k) Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy z následujících důvodů:
- pokud při platbě na účet prodávajícího kupující nezaplatil kupní cenu,
- pokud kupující nepřevezme objednané zboží od kurýra v dohodnutém termínu z jiných důvodů než jsou důvody na straně prodávajícího,
- pokud kupující nepřevezme objednané zboží na příslušné poště ve stanovené odběrní lhůtě,
- pokud i přes veškeré úsilí prodávajícího, které lze od ní požadovat, není prodávající schopen dodat zboží, zejména z důvodu, že zboží bylo vyprodáno, už se nevyrábí nebo nedodává a není v možnostech prodávajícího jinak ho pořídit,
- pokud se výrazným způsobem změnila cena, za kterou prodávající zboží nakupuje.


VI. Dodací podmínky a termíny

a) Místem plnění smlouvy se rozumí adresa, která je uvedená kupujícím v elektronické objednávce obchodu. Zboží bude dodáno provozovatelem s využitím služeb třetích subjektů nebo na základě dohody s kupujícím.

b) Dodání zboží je uskutečněno jeho předáním kupujícímu při osobním odběru, případně předáním třetím subjektům zajišťujícím přepravu.

c) Provozovatel vyexpeduje kupujícímu zboží k dodání v rámci dodací lhůty uvedené u každého zboží (zpravidla následující pracovní den po přijetí elektronické objednávky), nejpozději však do 30 dnů od přijetí objednávky. Pokud by doba pro dodání zboží byla delší, kupující bude o ní včas informován. Nedodání zboží do 30 kalendářních dnů, nebo nesouhlas kupujícího s prodlouženou dobou pro dodání zboží, opravňuje kupujícího odstoupit od smlouvy.

d) Vlastnické právo na zboží přechází na kupujícího zaplacením kupní částky v plné výši.

e) Dohodnutá dodací lhůta platí, pokud nenastanou nepředvídané nebo na vůli stran nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučující odpovědnost, jako například všechny případy vyšší moci, které znemožní její dodržení.

f) V případě, že si kupující po telefonickém nebo emailovém akceptování objednávky nepřevezme zboží bez předchozího písemného odstoupení od smlouvy, prodávající si vyhrazuje právo uplatnit nárok na náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné doručení objednávky.

g) Dodací lhůta, ve které je prodávající povinen dodat kupujícímu zboží, je uvedena v potvrzení objednávky (obvykle 5 až 14 pracovních dnů ode dne zaplacení celé kupní ceny). Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, zavazuje se prodávající dodat zboží kupujícímu nejpozději ve lhůtě 21 dnů od zaplacení celé kupní ceny zboží.

h) S různými způsoby dodání zboží, resp. jeho přepravy do místa dodání se spojují odlišné dodací lhůty. Při výběru způsobu dodání zboží je kupujícímu poskytnuta vždy informace, jaká dodací lhůta se s daným způsobem přepravy zpravidla spojuje.

i) Dodací lhůta začne běžet od připsání celkové výše kupní ceny na účet prodávajícího za podmínky, že kupující při placení uvedl správný variabilní symbol. V případě uvedení nesprávného variabilního symbolu začíná dodací lhůta běžet až ode dne přiřazení platby k objednávce kupujícího.

j) Místem dodání je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce jako místo dodání a prodávající ji jako místo dodání potvrdil. V případě pochybností o místě dodání je místem dodání sídlo prodávajícího.

k) Způsob přepravy zboží do místa dodání si může kupující vybrat v procesu objednávání zboží po označení zboží a zadání místa dodání.

l) Způsoby přepravy zboží do místa dodání jsou:
- Poštovní přeprava - pošta,
- Přeprava kurýrem - UPS
- Po dohodě prodávajícího a kupujícího i vlastní dopravou společnosti PESMENPOL.

m) Poštovné a balné prodávající v případě reklamace zboží nevrací.

n) Poštovné, resp. přepravní se vztahuje pouze na zásilku zboží v rámci České republiky. Při objednávkách z jiných zemí Evropské unie se poštovné / přepravné stanovuje individuálně, v závislosti na zemi kam se zboží zasílá a hmotnosti zásilky. Podrobnější informace prodávající poskytne na vyžádání na obchod@pesmenpol.cz.


VII. Cena dopravy zboží

a) Poštovné se v objednávce připočítává k hodnotě zboží a kupující je povinen ho zaplatit spolu s cenou zboží tak, jak je to uvedeno na objednávce. Ceny dopravy a balného jsou uvedeny na stránce Ceník dopravy. Ceny dopravy jsou konečné, včetně DPH.

b) Uváděné ceny jsou platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničí jsou kalkulovány zvlášť a budou oznámeny kupujícímu e-mailem do 24 hodin od zaslání objednávky.

c) Za zboží do hmotnosti 6 kg a objemu do 0,6 m3 prodávající účtuje poštovné a balné 3, - € / 80, - CZK. Při nadrozměrných zboží prodávající účtuje přepravné a balné ve výši 1, - € / 26,64, - CZK za každý kilogram zboží. Při objednávce zboží nad 999, - € s DPH / 26614,11, - CZK je přepravné a balné v ceně zboží.


VIII. Nedoručené zásilky - nepřevzaté zákazníkům

a) Pokud kupující požádá o opětovné odeslání zásilky kterou nepřevzal, bude k celkové ceně zásilky účtovány další poštovné ve výši platných poštovních poplatků uvedených v obchodních podmínkách.

b) Opětovné odeslání nepřevzaté zásilky bude provedeno na základě úhrady předem (bankovní převod), k čemuž bude kupujícímu zaslána e-mailem v PDF nová faktura.

c) Pokud kupující v požadovaném termínu neuskuteční úhradu faktury objednávka bude stornována. Kupující bude o stornu objednávky informován e-mailem.

d) Další nákupy Kupujícího prostřednictvím elektronického systému obchodu je možné realizovat jen platbou předem.

e) Závazek prodávajícího dodat zboží je splněn předáním objednaného zboží kupujícímu nebo oprávněné osobě v místě dodání. Dodání a převzetí zboží je kupující povinen písemně potvrdit při převzetí zboží. Účetní doklad - faktura slouží pro kupujícího jako dodací list a zároveň i jako záruční list.

f) Závazek prodávajícího dodat zboží se považuje za splněný i v případě, že prodávající byl připraven předat zboží kupujícímu v dohodnutém místě a čase, resp. pokud mu v něm umožní převzetí zboží a kupující si zboží nepřevzal z jiných důvodů než jsou důvody na straně prodávajícího.

g) V případě, že si kupující zboží nepřevezme a zboží se vrátí prodávajícímu zpět, je prodávající oprávněn odstoupit od kupní smlouvy způsobem uvedeným v bodě 10.9. a od kupujícího požadovat náhradu nákladů na přepravu a balné související s neúspěšným dodáním zboží.


IX. Kupní cena a způsob platby

a) Kupující kupuje od provozovatele obchodu zboží za cenu, která je v době odeslání objednávky uvedená u daného zboží. Ceny zboží jsou konečné - včetně DPH. Cena za použití prostředků komunikace je 0,00 € / CZK. Kupní cena za objednané zboží je uvedena v aktuální nabídce zboží, v objednávce, jakož i v potvrzení objednávky, které je přijetím návrhu na uzavření smlouvy ze strany prodávajícího. Kupní cena je u zboží uvedena včetně DPH a bez DPH. Konečná cena zboží je cena včetně DPH jménem Euro / CZK.

b) Doba platnosti cenové akční nabídky - všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním produktu není uvedeno jinak. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

c) Kupní cena zboží nezahrnuje náklady na přepravu zboží ze skladu prodávajícího do místa dodání, které budou kupujícímu účtovány zvlášť podle způsobu přepravy zboží do místa dodání, který si kupující zvolil.

c) Provozovatel si vyhrazuje právo změny cen v případě změny právních předpisů, změně měnových kurzů, při výrazném nárůstu inflace a změně cen od výrobců nebo dodavatelů zboží. Kupující má v takovém případě právo od smlouvy odstoupit.

d) Provozovatel si vyhrazuje právo požadovat úhradu zálohy ve výši minimálně 50% kupní ceny zboží v případě objednávky zboží vyráběného nebo objednávaného přímo pro jednoho spotřebitele. Po uzavření Kupní smlouvy se kupující zavazuje zaplatit kupní cenu a přepravní vyúčtovány v zálohové faktuře, kterou prodávající kupujícímu zaslal spolu s přijetím návrhu na uzavření smlouvy, a to do dne splatnosti uvedeného na zálohové faktuře. Řádnou fakturu - daňový doklad, který slouží i jako dodací list, odešle prodávající spolu se zbožím.

e) Kupující může za zboží zaplatit následujícími způsoby:
- při dobírce - cenu za objednané zboží kupující zaplatí při převzetí na poště, nebo od kurýra
- bankovním převodem na účet vedený v UNICREDIT bance

Číslo účtu: 6626007009/1111
IBAN: SK0311110000006626007009
SWIFT: UNCRSKBX

Údaje pro platbu převodem se nacházejí v e-mailové zprávě potvrzující přijetí objednávky. Cenu za objednané zboží kupující zaplatí předem, převodem na účet provozovatele.

f) Závazek kupujícího zaplatit kupní cenu je splněn momentem připsání kupní ceny na účet prodávajícího uvedený v potvrzení objednávky. Při platbě na účet prodávajícího se kupující zavazuje uvést správný variabilní symbol uvedený v potvrzení objednávky. Kupující bere na vědomí, že v případě uvedení nesprávného variabilního symbolu nemusí elektronický systém přiřadit připsanou platbu k jeho objednávce. Neuvedení nebo uvedení nesprávného variabilního symbolu při platbě na účet prodávajícího je vždy k tíži kupujícího.


X. Záruční doba, řešení reklamaci, doklady

a) Záruční doba při nových výrobcích je standardně 24 měsíců a vztahuje se na kupní smlouvu uzavřenou se kupujícím,. v případě kompletních sportovních zařízení 36 měsíců. V případě, že jde o kompletní sportovní zařízení, při nichž se vyžaduje montáž, prodávající poskytuje 36 měsíční záruční dobu pouze pokud byla montáž provedena certifikovanými pracovníky prodávajícího. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím. Jako záruční list slouží účetní doklad. Kupující je osobou, který při uzavírání a plnění smlouvy není podnikatelem ve smyslu § 2 odst. 2 Obchodního zákoníku a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Záruční servis zajišťuje provozovatel internetového obchodu. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím.

b) Provozovatel odpovídá za vady, které se na prodaném zboží projeví v záruční době způsobené závadou materiálu, funkční vadou nebo závady způsobené při výrobě.

c) Záruka se nevztahuje na závady způsobené neodbornou obsluhou a nepřiměřeným zacházením, resp. vystavováním extrémním a neobvyklým podmínkám na které není výrobek určen a je také v rozporu s návodem výrobce. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neoprávněným zásahem, v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům, nevhodným skladováním, neodbornou montáží, mechanickým poškozením, které není způsobeno opotřebením vzniklým obvyklým užíváním, nadměrným zatížením výrobku (v rozporu s předpisy, příp. S doporučením výrobce), živelnými pohromami nebo vyšší mocí.

d) Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího zodpovědnost za vadu zboží týkající se pouze zboží, které vykazuje vady, za které odpovídá výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

Řešení reklamací se řídí reklamačním řádem, který je součástí obchodních podmínek a je zveřejněn na stránce Reklamační podmínky.

e) Viditelně poškozenou zásilku s objednaným zbožím kupující není povinen převzít od přepravce, který zajišťuje dodání zboží. Kupující je povinen provést prohlídku zboží při převzetí zboží. Nekompletnost zásilky nebo poškození zboží je kupující povinen oznámit prodávajícímu do 24 hodin od převzetí zásilky e-mailem na adresu obchod@pesmenpol.cz nebo telefonicky v pracovní dny na tel. č. +421 51 7721 083. Pozdější reklamace nekompletnosti zásilky nebo mechanického poškození výrobku nemusí být uznány.

f) Reklamace se řeší telefonicky na tel. č. +421 51 7721 083, nebo e-mailem na adrese obchod@pesmenpol.cz. Reklamované zboží kupující doručí prodávajícímu osobně nebo odešle na adresu sídla prodávajícího - Železničiarska 16, Prešov 080 01. Kupující je povinen zboží zaslat jako balík doporučenou zásilkou. Náklady na zaslání zboží prodávajícímu nese kupující. V případě, že kupující reklamované zboží pošle prodávajícímu na dobírku, prodávající není povinen zboží převzít - náklady na vrácení zboží nese kupující. Kupující je povinen do balíku přiložit kopii daňového dokladu, který mu byl poslán se zbožím, kopii ústřižku od doručovatele a uvést důvod reklamace. Po obdržení reklamovaného zboží, prodávající neprodleně kontaktuje kupujícího e-mailem nebo telefonicky za účelem rychlého řešení reklamace. V případě oprávněné reklamace, prodávající reklamované zboží kupujícímu vymění kus za kus, případně vymění dle dohody s kupujícím za jiné zboží (do hodnoty reklamovaného zboží) nebo vrátí kupujícímu kupní cenu zboží. Reklamace bude vyřízena v co nejkratším čase, nejpozději však do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží. O výsledku reklamace bude prodávající informovat kupujícího bezprostředně po ukončení reklamačního řízení na e-mailovou adresu kupujícího a spolu se zbožím bude kupujícímu doručen i reklamační protokol.XI. Poskytnutí osobních údajů

a) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření kupní smlouvy je Kupující povinen oznámit provozovateli v registračním nebo objednávkovém formuláři své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

b) Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je právnickou osobou je povinen oznámit provozovateli pro uzavření kupní smlouvy své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, DIČ (pokud mu bylo přiděleno) kontaktní osobu, číslo telefonu a e-mailovou adresu.

Výše uvedené údaje jsou nutné pro identifikaci kupujícího a budou použity k realizaci zúčtování platby za nakoupené zboží a na správnou expedici zboží. Všechny poskytnuté údaje nebudou jinak poskytnuty třetí straně.

Všechny v současnosti nabízené formy elektronického bankovnictví e-shopu www.pesmenpol.cz (Placení za zboží přes internet) jsou realizovány přímo na stránkách banky kupujícího, která poskytne provozovateli pouze informaci o úspěšnosti či neúspěšnosti platby se jménem, případně číslem účtu (potřebné pro identifikaci správné platby a v případě potřeby pro její vrácení). V případě souhlasu se zasíláním informačního newsletteru i pro zasílání aktuální nabídky a komerčních informací prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) se souhlasem adresáta.

Aktualizaci osobních údajů:
může registrovaný kupující uskutečnit přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu ihned po přihlášení.

c) Využíváním internetového obchodu www.pesmenpol.cz kupující souhlasí se shromažďováním a používáním informací o něm ao jeho nákupech ve znění zákona č. 18/2018 CFU o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů v informačních systémech. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas na dobu určitou do splnění účelu zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající o splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání tohoto souhlasu provozovateli.

Zrušení registrace a zákaznického konta:
kupující může kdykoliv zrušit registraci u provozovatele a to zasláním e-mailu na kontaktní adresu obchod@pesmenpol.sk. Zákaznické konto bude deaktivováno a kupující bude informován e-mailem. Všechny osobní, zákazníkům poskytnuté údaje budou ze systému internetového obchodu trvale vymazány ve lhůtě 1 měsíce.


XII. Závěrečná a přechodná ustanovení

a) Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou, kdy jsou mezi oběma stranami dohodnuto jiné samostatné obchodní podmínky.

b) Zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky kupující vyjadřuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem, v plném rozsahu porozuměl jejich obsahu a že s nimi souhlasí.

c) Právní vztahy založené kupní smlouvou se budou řídit ustanoveními kupní smlouvy (tj obsahem objednávky a potvrzení objednávky), ustanoveními těchto VOP, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku nebo obchodního zákoníku, přičemž ustanovení smlouvy mají přednost před ustanoveními těchto VOP a dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů a ustanovení těchto VOP mají přednost před dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

d) V případě, že jakékoliv ustanovení těchto VOP je nebo se stane neplatným, neúčinným a / nebo nevykonatelným, není tím dotčena platnost, účinnost a / nebo vykonatelnost ostatních ustanovení těchto VOP, pokud to nevylučuje ve smyslu příslušných právních předpisů samotná povaha takového ustanovení. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP je neplatné, neúčinné a / nebo nevykonatelné, nahradit dotčené ustanovení ustanovením novým platným ustanovením, jehož obsah bude v co největší míře plnit účel původního ustanovení.

e) Na vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku, Zákona č. 22/2004 CFU o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 CFU o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 284/2002 CFU ve znění pozdějších předpisů a Zákona č. 102/2014 CFU o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

f) Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodním podmínek. Povinnost písemného oznámení změny obchodních podmínek je splněna umístěním na internetové stránce www.pesmenpol.cz. Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1.10.2016. Vyhrazujeme si právo změnit Obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

Sledujte nás na Facebooku

Najděte nás na Mapě